Profile

Sonya A. Kitsko, M.A.T.
Part-Time Faculty (Education)
kitsko@rmu.edu
412-397-4200 phone (M)
Nicholson Center 4TH