Profile

Kari J. Zana, M.S.
Part-Time Faculty (Nursing)
zana@rmu.edu
412-397-6832 phone (M)
Scaife Hall 009